תקנון ותנאי שימוש

תקנון:

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר "דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה)" שכתובת האתר שלו: donation.com  שנמצא בבעלות "דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה)" ע.מ.580681252 להלן: "דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה)") ובין:

כל אדם, גוף או מוסד שבחר להיכנס לאתר ו/או לכל דף או מדור שלו ולהשתמש בלפחות באחד מהשירותים המוצעים בו (להלן: "המשתמש").
מסמך זה מגדיר את כל התנאים, הכללים והנהלים בינך ובין דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה).
ע"י השימוש בשירותי האתר הינך מצהיר בזאת כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור במסמך זה כדלהלן: (כל האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד)

 1. הבהרת שירותי דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה)

1.1 האתר מספק שירות לקהילות ובתי כנסת בין השאר בתחומי תוכנה, ניהול, אתר אינטרנט, תשלומים וכד'

 1. התחייבויות המשתמש

2.1 תנאי שימוש
א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים לפחות
ב. הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לצרכיך האישיים או צרכי הקהילה שלך בלבד.
ג. בהזנת פרטי יצירת קשר ( כגון: דואר אלקטרוני, טלפון נייד, כתובת וכדומה), מאשר המשתמש לדוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) לשלוח לו מעת לעת דבר פרסומת, וכן הודעות עידכונים ופרסומות מדוניישן(תורת בני ישראל – טבריה).
ד. משתמש שירצה שלא לקבל הודעות עידכונים ופרסומות מדוניישן(תורת בני ישראל – טבריה), יודיע בכתב לכתובת מיילtorathbi@gmail.com

2.2 אמינות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:
א. המידע שהוא מספק לדוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) בזמן רישומו לאתר/ביצוע תשלום הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) ו/או לקוחותיו ו/או מכל כוונה אחרת כלשהי.
ב. המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים המופיעים באתר.
ג. המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר ניתן מרצונו החופשי.
ד. אם יימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך, דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) שומר לעצמו את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי ממשתמשיו .

2.3 אבטחת מידע

א. הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל "וירוסים" , "פצצות זמן ", "תולעים" או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת ישראל .
ב. הנך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה כלשהי.
ג. הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו "דואר זבל" (ספאם), דואר בשרשרת, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר שהוא לאדם שאינו ביקש זאת ממך במפורש.

 1. אחריות דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה)

3.1 אספקת השירותים
א. מובהר בזאת כי דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו — לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע"י גבאי בית הכנסת ו/או המוסד נותן השירות תלויה בין היתר בצדדים שלישיים ודוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
ב. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים אחרים כלשהם של המשתמש.
ג. מובהר בזאת כי דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין אי זמינות השירות.
ד. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות צד שלישי.
ה. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) או מפני נזקים,, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה), מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
ו. בשום נסיבות לא תחול על דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן כספי, הנובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע לדוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ז. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) – לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם. לא תהיה לך (או לכל צד ג' אחר מטעמך) כל טענה, תביעה או דרישה לדוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או פגיעה כלשהי שתהיה לך מהשימוש באתר.
ח. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) שומר לעצמו את הזכות להשהות/לחסום כל משתמש שחשוד בעיניו באי קיום אחד או יותר מתנאי השימוש הרשומים במסמך זה, ללא כל התרעה מוקדמת וללא כל חובת הוכחה על כך. מוצהר בזאת כי דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) לא ישא באחריות על נזק שיגרם במישרין או בעקיפין למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש הרשומים במסמך זה על ידי המשתמש או עקב חסימת המשתמש על ידו.
ט. השימוש בשירותי האתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

3.2 פרטיות ואבטחת מידע

א. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) מכבד את פרטיותך ומתחייב שלא להעביר לצד ג' את המידע שסיפקת לאתר בעת ההרשמה אליו, למעט שותפים נבחרים כפי שיבחר דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) המקדמים את מטרות דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה).
ב. אף על פי האמור בסעיף הקודם, אך מבלי לגרוע ממנו, הינך מאשר בזאת כי על מנת לאפשר תקשורת בינאישית יעילה בינך לבין הבית הכנסת שהינך משלם לו את התחייבויותיך, וכן לפתרון בעיות כלשהן, דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) יספק לבתי הכנסת או המוסדות שנדרשת לשירותם באמצעות דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה), את כתובתך ופרטי ההתקשרות עמך על מנת שאלו יוכלו ליצור עמך קשר בכל תרחיש שהוא המצריך זאת.
ג. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) מגן עליך ועל פרטיך האישיים במיטב הטכנולוגיה הזמין לו. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) מתחייב לאבטח כל מידע רגיש הנוגע לפרטי חשבונך ולפרטיך החסויים שעלולים לאפשר לגורם עויןן כלשהו להשתמש בהם למטרה זדונית כלשהי כנגדך. עם זאת ובהתאם למציאות הקיימת באינטרנט, המשתמש מבין ויודע כי קיימת אפשרות של פריצה (האקר) ו/או שיטות זדוניות אחרות כלשהן לגישה למחשבי, שרתי, רשתות תקשורת ו/או המערכות של האתר ולמידע הרגיש הנמצא בו, לרבות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש.
ד. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) לא יפצה אותך בכל צורה או תגמול כלשהו, במקרה של פריצה למחשבי ו/או שרתי האתר או למי מספקי המשנה של דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) ו/או כל תרחיש שהוא שיביא לחשיפת המידע שלך ו/או פרטיך האישיים (ו/או השימוש בהם בכל צורה שהיא) ע"י צד ג' כלשהו ו/או במקרה שייגרם לך נזק כלכלי, תדמיתי, אישי או לכל נזק תוצאתי אחר, במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך. למען הסר ספק יובהר כי המידע והנתונים באתר הם מאובטחים, אך דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) אינו מתחייב לכך וכי הוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
ה. הנך מאשר בזאת לדוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) לשלוח לך הודעות דואר אקלטרוני/ SMS וכד' שוטף החיוני לשימוש בשירותי האתר, לרבות: עדכונים והודעות על ביצוע פעולות, שירותים חדשים, התראות וכדומה.
ו. הנך מאשר לדוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) להשתמש בפרטים ובפרטי המשתמשים לצורך מחקרים סטטיסטיים ופרסומם.

 1. תשלום בגין שירותים

א. בגין השירותים תגבה דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) מהמשתמשים בשירותיה תשלום כפי שיוצג למשתמש עובר לביצוע השירות.

ב. מתן השירות יהיה כפוף לתשלום חד פעמי או חודשי המתחדש אוטומטית לפי החבילה בה בחר המשתמש,

ג. אי הסדרת תשלום לאחר מתן התראה בתוך 14 יום. יגרום לחסימת הגישה לשירות והוצאת התכנים ממנו למשתמש תהיה כרוכה בתשלום נוסף.

 1. מדיניות ביטולים

א. עם זאת משתמש שנרשם לשירות יוכל לקבל כספו בחזרה בתוך 14 ימים מעת ההרשמה (בשירותים בהם צוין כך ובשירותים בהם החוק להגנת הצרכן מחייב זאת), ואת תכניו יצטרך להוציא בעצמו או בתשלום נוסף.

ב. הזיכוי שיתבצע יתבצע באותו אמצעי התשלום בו שילם המשתמש בתוך 5 ימי עסקים.

 1. תכנים באתר
  6.1 עשויים להיות מקרים בהם יופיעו באתר קישוריות (Links ) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. מובהר ומוסכם בזאת, כי הצבת קישוריות באתר על ידי דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה), לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למען הסר ספק, יובהר כי דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) אינו אחראי, נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם.
  6.2 דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) אינו אחראי לאמיתתם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות אוו השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.
  6.3 בכל מקרה, דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) ו/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') כתוצאה משימוש באתר או בתכנים המופיעים בו.
  6.4 לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים שלל המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) ו/או כנגד מי מטעמו.
 2. קניין רוחני

7.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.
7.2 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב מדוניישן(תורת בני ישראל – טבריה).

 1. הפרת ההסכם

8.1 דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה) שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד. מובהר בזאת כי התאריך המופיע בראש דף זה יציג את התאריך האחרון בו עודכן הסכם זה.
8.2 הנך מתחייב לשפות את דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה), עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת הסכם זה. בנוסף, תשפה את דוניישן(תורת בני ישראל – טבריה), עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.
8.3 השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק בינלאומי.